Blog

Een nieuwe dimensie van werkplekleren en kennisproductiviteit

De zorgsector is aan grote veranderingen onderhevig. Om de zorg voor de lange termijn beschikbaar en betaalbaar te houden, moet ingespeeld worden op diverse ontwikkelingen. Dat vraagt veel van de zorgprofessionals. Duurzame inzetbaarheid, het beter benutten van de aanwezige kennis en een leven lang leren zijn sleutelwoorden. 

In het project ‘Evolva werkplekleren 3.0’ in Limburg is sprake van een passende integrale oplossing waarmee de kennisproductiviteit in de zorgorganisaties meetbaar kan toenemen. Ruim 3000 medewerkers van de bij het project betrokken zorgorganisaties zijn in hun dagelijks werk en thuis met het internet verbonden en produceren als collectief iedere dag opnieuw een grote hoeveelheid kennis c.q. oplossingen voor complexe en minder complexe problemen. Deze exponentiële groei in kennis stelt zorgorganisaties en ook het beroepsonderwijs voor nieuwe uitdagingen en kansen. 

Deze uitdagingen gelden niet alleen de kennisproductiviteit van zittende medewerkers in de zorgorganisaties; onderwijsinstellingen kennen dezelfde uitdaging. Docenten en Studenten vinden het uitermate belangrijk en relevant dat de aangeboden theoretische kennis herkenbaar en toepasbaar is in de werkpraktijk. Bovendien zijn studenten vertrouwd met internettechnologie, social media en het samen problemen oplossen via digitale forums. 

Steeds meer zorgorganisaties beseffen dat leren, opleiden, innoveren en werken geen gescheiden disciplines zijn, maar dat de kracht nu juist ligt in de integratie van deze activiteiten. Leren moet vooral op de werkplek plaatsvinden en niet via een aparte vorm van kennisoverdracht in een klaslokaal of cursusruimte buiten de dagelijkse praktijk. De koppeling van leren en werken op de werkplek kost minder tijd, het rendement is hoger en de productiviteit van de medewerkers verbetert. Bovendien ontstaat een lerende en innovatieve cultuur.

In het project Evolva werkplekleren 3.0 slaan zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven de handen ineen. De pijlers van Werkplekleren 3.0 zijn:

  • Teamleren in plaats van individueel leren en het vergroten van de collectieve bekwaamheid van het team;
  • Informeel leren als vertrekpunt kiezen in plaats van formele opleidings- of trainingsprogramma’s;
  • Ondersteuning door digitale (leer)technologie.

De werkplekken in de zorginstellingen transformeren in het project tot onderwijsleersituaties. Technologie in combinatie met de juiste didactische aanpak en organisatorische inbedding zorgt voor verbinding, ondersteuning en voor vormen van social learning. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om ‘anytime,
anywhere’ kennis te kunnen produceren en te delen. Het is dé manier om de op de werkplek aanwezige leervraag te koppelen aan de geambieerde performanceverbetering en aan het aanwezige kennispotentieel. Schaalgrootte en toegankelijkheid zorgen voor een maximaal bereik. De learning communities waar steeds meer hogescholen voor opteren passen uitstekend bij deze benadering. 

Door samen te werken, kan samen nieuwe kennis worden geproduceerd, toegepast en gedeeld. De organisaties verwachten dat de combinatie leren en werken aantoonbaar meer rendement zal hebben en dat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg worden verbeterd. De flexibiliteit van medewerkers, evenals duurzame inzetbaarheid en mobiliteit neemt toe en er ontstaat een innovatieve en ondernemende leercultuur. Kosten voor opleidingen worden drastisch verlaagd.

Frits Benjamins

Januari 2015

Laatst aangepast opmaandag, 16 maart 2015 09:44

Log in