Blog

Bekwaam innoveren

Marcel van der Klink Marcel van der Klink

In augustus 2011 startte Marcel van der Klink als lector Professionalisering van het Onderwijs bij Zuyd Hogeschool. Op vrijdag 15 juni 2012 sprak Marcel zijn inaugurele rede uit: ‘Bekwaam Innoveren voor een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs’. Het lectoraat stimuleert onderzoekend opleiden in het hbo-onderwijs en doet onderzoek naar de betekenis daarvan voor de hbo-docent. In zijn rede gaat hij in op de roep van het overheidsbeleid om de lat in het hbo hoger te leggen en de wijze waarop hogescholen daar invulling aan trachten te geven.

Continue innovatie 

Opleidingen werken steeds vaker samen aan vernieuwingen en doen dat vaak in combinatie met het werkveld en andere actoren. Marcel legt uit: “Om zulke innovaties succesvol te laten zijn, moeten we nog eens kritisch kijken naar onze bekwaamheid om dergelijke complexe innovaties uit te voeren en ons daarbij te laten inspireren door aanpakken en innovatietheorieën die hun bruikbaarheid al (deels) hebben bewezen.”

Ontwikkeling hbo-docenten

Naast de focus op de innovaties zelf, verdient ook de professionele ontwikkeling van de hbo-docent extra aandacht. Volgens Marcel een tamelijk onontgonnen onderzoeksterrein: “Het inzicht in wat docenten ondernemen, met welk doel ze dat doen en met welke uitkomsten voor ogen, ontbreekt nog. Ik ga in mijn rede in op activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan deze professionele ontwikkeling en voorzie ze van kritisch commentaar.”

Rede 'Bekwaam innoveren voor een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs'

Over Marcel van der Klink

Dr. Marcel van der Klink (1962) is universitair hoofddocent bij het Centre for Learning Sciences and Technology van de Open Universiteit en hij is werkzaam bij het Programma Leernetwerken en het Programma Learning & Cognition. Zijn werk omvat projecten op het terrein van werkplekleren, competentiegericht opleiden, e-learning en assessment. Hij studeerde andragogiek, differentiatie volwasseneneducatie, aan de Radboud Universiteit. In 1999 promoveerde hij op een studie naar opleiden op de werkplek aan de Universiteit Twente. In zijn onderzoek ligt het accent op het (informele) leren van werknemers in de werksituatie.

Log in