Community of practice

Met werkplekleren het verschil maken.

In een community of practice (CoP) werken de deelnemers, in een tijdsperiode van  ca. 1 jaar, een specifieke thema uit van het concept werkplekleren 3.0. Vertrekkende van de onderscheidende specialiteiten van de koploper projecten, die allen een apart element van het werkplekleren onder de knie hebben, wordt het concept vervolledigd.

Er wordt een specifiek thema gekozen en opgepakt zodat er onderling uitwisseling plaatsvindt en van elkaars sterke punten geleerd wordt. In de COP wordt enkele keren versnelling en verdieping aangebracht middels een hackaton of open space bijeenkomst. Hiervoor wordt de COP uitgebreid met deelnemers ( van buiten de groep) die expertise inbrengen vanuit drie invalshoeken, te weten een didactische, een veranderkundige en organisatiekundige.

De methode van aanpak in de community of practice komt globaal neer op de combinatie van de trias : Why, What en How.

  • Why: wat is het thema en waarom willen we dat nader onderzoeken?
  • What: wat willen we rondom dit thema over een jaar bereikt hebben?
  • How: hoe gaan we dat aanpakken?

Met een selecte groep enthousiaste mensen uit de koplopergroep wordt met betrekking tot het specifieke thema gedacht en gezocht naar praktische handvatten

De specifieke thema’s hebben betrekking op de verbinding van het schoolse/ onderwijs  leren met de persoonlijke ontwikkeling op de werkplek en zijn afgeleid van:

  1. de rol van verbindend leiderschap
  2. de skills van de deelnemers
  3. de begeleidende rol van de leer / ontwikkel coach
  4. het leer en ontwikkel klimaat op de werkplek binnen het betreffende bedrijf

In de community of practice, die een doorlooptijd heeft van ca. 1 jaar, worden de thema's verdiept, best practices en lessons learned verzameld, ervaringen gedeeld en worden de deelnemers gestimuleerd om hun inzichten en uitkomsten vast te leggen / borgen en te delen in een Clinic en op de Netwerkbijeenkomsten.

Evolva voorziet in de randvoorwaardelijke begeleiding en coördinatie van de community of practice, o.a. door een CoP Facilitator beschikbaar te stellen

Wil je meer weten over deze actieve vorm van kennisdeling aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier. 

Achtergrond informatie :

Tien stappen voor een succesvolle community of practice

Met werkplekleren het verschil maken

        Frankwatching/hackatron

Log in