• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

  verbindend leiden

 

Lees meer

 • Nieuwsflits

  Zorg aan Zet wordt vanaf 1 januari kartrekker

  Download de nieuwsflits in PDF Formaat.

  Lees Meer
 • Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  De kern van Evolva, "Evolva werkplekleren 3.0",  is de duurzame samenwerking van zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers. Iedere dag werken, leren en creëren we samen. De eigen werkplek is onze leeromgeving. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. Kennisdelen is de kern van onze verbinding. En dat over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers. Het maakt ons veel wendbaarder voor en in de toekomst.

  Wij zijn SGL, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool, Zorg aan Zet, Fontys, Meandergroep, Levanto, Radar, SIM Leer Werk

  Lees Meer
 • Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Toen we een jaar of twee geleden met Evolva en werkplekleren begonnen, startten we met een vrij beperkte, algemene definiëring: werkplekleren vindt plaats in reële arbeidssituaties als leeromgeving en de leerobjecten zijn de dagdagelijkse verbeterpotenties uit de praktijk. De opdracht die Hans kreeg van de stuurgroep: is dit een proven concept? Oftewel: is werkplekleren een model, een gedachtengoed dat daadwerkelijk bruikbaarheidswaarde heeft en dat zich in de praktijk gaat bewijzen? De hele korte samenvatting is: “Ja.” De iets uitgebreidere – met acht aanbevelingen - vind je hieronder.

  Lees Meer
 • Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden is er voor iedereen die zoekt naar nieuwe aanknopingspunten om de leiderschapsvraagstukken van de steeds knellender wordende arbeidsmarkt aan te pakken. We zijn er voor iedereen die denkt dat het anders kan, mensgericht met vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Maar ook slimmer, innovatiever en leuker. En voor al diegenen die kritisch durven toegeven dat ze nog niet weten hoe ermee te beginnen.

  Lees Meer
 • 1

Hoe je door teamleren de werkplekken transformeert naar rijke leeromgevingen: drie verhalen uit de praktijk.

Jos Merx liet zien hoe er met teamcoaches geïnvesteerd werd in teamleren, terwijl Bart van Dolderen naarstig op zoek was naar een andere naamgeving voor zijn Experts werkplekleren. Mark Pluijmakers ging pas echt leren nadat hij van de schoolbanken was gekomen. Alle drie wisten ze de toehoorders te inspireren door ze te laten kennismaken met de wondere facetten van het leren op de werkplek.

Hoe je door teamleren de werkplekken transformeert naar rijke leeromgevingen: drie verhalen uit de praktijk.

Jos Merx liet zien hoe er met teamcoaches geïnvesteerd werd in teamleren, terwijl Bart van Dolderen naarstig op zoek was naar een andere naamgeving voor zijn Experts werkplekleren. Mark Pluijmakers ging pas echt leren nadat hij van de schoolbanken was gekomen. Alle drie wisten ze de toehoorders te inspireren door ze te laten kennismaken met de wondere facetten van het leren op de werkplek.

Uit de praktijk (1)

praktijk1“Afstemmen, Afspreken en Aanspreken moesten we leren”
Aldus Jos Merx, lid raad van bestuur Zorggroep Meander Zuid-Limburg. De voorbije twee à drie jaar heeft de Zorggroep Meander een heel ingrijpende organisatieverandering doorgemaakt, die volgens Jos als redelijk succesvol mag worden beoordeeld. In alle openheid vraagt hij zich af hoe het mogelijk geweest is om tegelijkertijd zowel een aantal hoofdprocessen te herontwerpen, de structuur van de organisatie aan te passen en tóch door je medewerkers verkozen te worden tot beste werkgever van Limburg. Jos ziet het als een cultuurveranderingstraject en niet als een reorganisatie.


Zelfredzaamheid
Zijn redenering is de volgende: als je als zorgaanbieder je toegevoegde waarde ontleent aan het stimuleren en ondersteunen van de zelfredzaamheid van je bewoners, dan ben je het aan jezelf verplicht om van zelfredzaamheid ook een basiswaarde te maken voor je medewerkers en management. Jos is een groot aanhanger van het Rijnlandse denken; hij stoort zich mateloos aan organisaties waar medewerkers afhankelijk en onmondig gehouden worden.

Afstemmen, Afspreken en Aanspreken
Bij Meander moeten de medewerkers ‘in the lead’ en is het verlenen van zorg een team-job. Medewerkers moesten opnieuw nieuwsgierig worden naar elkaar en samen betekenis geven aan de kwaliteit van hun zorgverlening en de manier waarop hun team dat organiseerde. Heel plastisch uitgedrukt, geeft Jos aan dat de teams er bij wijze van spreken met elkaar opnieuw achter kwamen dat het ging om samen voetballen en er niet om handbal of kegelen. Kaders en spelregels kwamen weer heel scherp in beeld. De medewerkers moesten zin krijgen om dit samen op te pakken en om dit samen te gaan leren. Veel te veel tijd en energie ging zitten in het naleven van en discussiëren over productieafspraken, administratieve regels en procedures, gehoorzaamheid, verantwoording en de inspectie. Het afrekenen van elkaar maakte plaats voor drie andere A’s: Afstemmen, Afspreken en Aanspreken. Er zijn medewerkers weggegaan omdat ze die nieuwe bedrijfscultuur niet zagen zitten. Voor Jos was het heel belangrijk dat ook afscheid nemen van elkaar heel respectvol geregeld werd.

Extra hulp nodig
In de praktijk - van hoog tot laag in de organisatie - bleek dat het heel erg moeilijk was om die drie A’s toe te passen. Meander heeft ervoor gekozen om externe teamcoaches aan te trekken, die de teams vakkundig ondersteunden in hun leertraject om de drie A’s in de praktijk te brengen en naar een hoger niveau van taakvolwassenheid te komen.

Ook voor het management
Deze nieuwe bedrijfscultuur vroeg uiteraard ook van het management een hele omschakeling. Ook zij waren niet gewend om het Afstemmen, Afspreken en Aanspreken in de praktijk te brengen. Ook zij moesten leren om kritisch te kijken naar hun leiderschapsstijl. Positioneel management en hiërarchische sturing matchen nu eenmaal niet met het bieden van ruimte voor zelfsturing en teamleren. Jos geeft heel open aan dat nog niet alle teams even ver gevorderd zijn in de drie A’s: “Er is sprake van wisselende successen. De teamcoaches zullen altijd wel nodig blijven omdat we allemaal de neiging hebben om terug te vallen in het oude vertrouwde, veilig aanvoelende, afhankelijke gedrag. Teamcoaches houden ons scherp, ook het management. Met deze aanpak slagen we er als bestuur in om goede voeling te houden met de medewerkers, de managers en de bewoners. We kennen hun wensen, zorgen en ambities en we bouwen aan een wederzijdse vertrouwensband. Dat is een heel erg belangrijk en noodzakelijk punt vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Die vertrouwensband maakt dan waarschijnlijk ook dat medewerkers de enquête invullen en hun werkgever uitroepen tot beste van Limburg.”

Uit de praktijk (2)

BartVanDolderen

Expert Werkplekleren : Zonder wrijving geen glans!

Bart van Dolderen, senior docent faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool te Heerlen geeft in zijn inleiding aan dat binnen steeds meer organisaties het bewustzijn ontstaat dat de praktijk, innovatie, kenniscreatie en opleiden geen gescheiden activiteiten zijn: “We moeten dit integreren om te komen tot effectieve en efficiënte oplossingen voor de vraagstukken waar de organisatie mee wordt geconfronteerd. Iedereen wil innovatieve, reflectieve professionals, die kunnen acteren in de context van een lerende organisatie. De verwachtingen van werkplekleren zijn hoog. Echter, deze worden maar beperkt waargemaakt,” aldus van Dolderen. Dat lijkt mede te komen doordat ideeën voor werkplekleren onvoldoende doordacht worden uitgewerkt en begeleid.

Werkplekleren binnen een organisatie vraagt om het betrekken van alle activiteiten rond ‘leren’ en ‘organiseren’ in het ontwerpen van expliciete leerprocessen. Dit vraagt om speciale expertise, vanuit de domeinen onderwijskunde, organisatiekunde en veranderkunde. Een Expert werkplekleren heeft expertise verworven op deze drie domeinen.

Het vertrekpunt van werkplekleren is volgens Bart altijd een door de organisatie gewenste performance en op basis daarvan door de deelnemers afgeleide leervraagstukken. Om de leervraagstukken te beantwoorden worden leerprocessen ontworpen. Om de leervraagstukken succesvol uit te voeren is een passende leeromgeving nodig. Op basis van zijn expertise is de Expert werkplekleren in staat om teams te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van deze leerprocessen op het continuüm van informeel leren tot schools opleiden.

Bart wil waken voor een ideaaltypische aanpak van werkplekleren omdat het leren in de praktijk zich in allerlei grillige vormen aan het openbaren is. Dit betekent dat de Expert werkplekleren de benodigde interventies in steeds wisselende volgorde en in samenhang met elkaar zal uitvoeren, maar altijd vanuit een overzicht van het gehele proces.

Bart sluit af met enkele praktijkobservaties en geeft ons terug dat de verwachte opbrengsten van werkplekleren hoog zijn, de uitvoering in de praktijk voor alle betrokkenen veelal als complex wordt ervaren en de Expert werkplekleren voor grote uitdagingen staat. Het is - voor alle betrokkenen - hard werken, doorzetten, vasthouden en teleurstellingen overwinnen. Alleen zo kunnen we het leren en organiseren steeds meer in elkaar laten vloeien en er de verwachte revenuen van plukken. Een Expert werkplekleren: zonder wrijving, geen glans!

Uit de praktijk (3)

Mark Pluijmakers

Mark Pluijmakers, ondernemer en partner bij Mondragon Team Academy.“Stop het denken, plannen en praten over werkplekleren en ga ermee aan de slag. Doe iets!”

Teamleren is Doen en Falen

Mark Pluijmakers is een ondernemer die ondernemendheid in de regio wil stimuleren. Vooral als het gaat om leren door te doen. Onder het mom van ‘DOE IETS’ is hij twee jaar geleden met een groep ondernemers (Changemaker Collective) begonnen met het opzetten van een hbo-opleiding in Limburg die ondernemendheid stimuleert. Het is een opleiding die in meer dan tien landen wereldwijd al 25 jaar succesvol aan deze ondernemendheid werkt. ‘Dat moet in Limburg ook lukken’, dacht Mark: “Deze opleiding kent een totaal andere invalshoek dan het meeste hbo-onderwijs zoals wij dat kennen. Ze noemen deze onderwijsvorm de Team Academy, teamleren dus.”

“Veel onderwijs worstelt met het vangen van de dynamiek van de praktijk,” aldus Mark, “hierdoor begint het echte leren voor veel studenten pas na hun studie. In het werkveld. Bij Team Academy draaien we dit om. Eerst praktijkervaring opdoen en pas daarna de relevante theorie erbij halen. Studenten (entrepreneurs genoemd) beginnen namelijk vanaf dag één met hun eigen bedrijf. Door dit bedrijf op te zetten, te ontwikkelen en te laten groeien, leren ze in de praktijk ook de relevante theorie. Deze theorie ondersteunt dan weer de verdere uitvoering in de praktijk.” Team Academy neemt deze praktijkervaring als uitgangspunt in hun leermodel dat gebouwd is op het concept Teamleren. Dit is een belangrijk onderdeel van samenwerken. Teamleren is het deel waarin dialoog, feedback geven en ontvangen, persoonlijke bijdragen als onderdeel van het geheel, verkenning, betekenis geven en waar vragen als ‘waar komen we vandaan?’ en ‘waar willen we naar toe?’ aan bod komen. In teamverband wordt deze ‘zachte kant’ van samenwerken ontwikkeld en leren de studenten om betekenisvolle dialogen te voeren.

Benieuwd hoe Team Academy dit doet?
Lees dan de samenvatting van de presentatie


Evolva Group - Netwerkbijeenkomst 10 oktober 2018Evolva Group - Netwerkbijeenkomst 10 oktober 2018Evolva Group - Netwerkbijeenkomst 10 oktober 2018Evolva Group - Netwerkbijeenkomst 10 oktober 2018Evolva Group - Netwerkbijeenkomst 10 oktober 2018Evolva Group - Netwerkbijeenkomst 10 oktober 2018Evolva Group - Netwerkbijeenkomst 10 oktober 2018 

Log in