Community of practice

Met werkplekleren het verschil maken.

In de community of practice (COP) werken de deelnemers, in een tijdsperiode van 1 jaar, specifieke thema’s uit van het concept werkplekleren 3.0. Vertrekkende van de onderscheidende specialiteiten van de koploper projecten, die allen een apart element van het werkplekleren onder de knie hebben, wordt het concept vervolledigd. Er wordt een specifiek thema gekozen en opgepakt zodat er onderling uitwisseling plaatsvindt en van elkaars sterke punten geleerd wordt. In de COP wordt enkele keren versnelling en verdieping aangebracht middels een hackaton of open space bijeenkomst. Hiervoor wordt de COP uitgebreid met deelnemers die expertise inbrengen vanuit drie invalshoeken, te weten een didactische, een veranderkundige en organisatiekundige.

De methode van aanpak in de community of practice komt globaal neer op de combinatie van de trias : Why, What en How.

  • Why: wat is het thema en waarom willen we dat nader onderzoeken?
  • What: wat willen we tondom dit thema over een jaar bereikt hebben?
  • How: hoe gaan we dat aanpakken?

Met een selecte groep enthousiaste mensen uit de koplopergroep wordt met betrekking tot het specifieke thema gedacht en gezocht naar praktische handvatten.

De specifieke thema’s hebben betrekking op de verbinding van het schoolse leren met de werkplek en zijn afgeleid van o.a.

  1. de rol van verbindend leiderschap
  2. de skills van de deelnemers
  3. de begeleidende rol van de leercoach
  4. het leerklimaat op de werkplek

In de community of practice, die een doorlooptijd hebben van 1 jaar, worden de thema's verdiept, best practices en lessons learned verzameld, ervaringen gedeeld en worden de deelnemers gestimuleerd om hun inzichten te delen in Clinics en op de Netwerkbijeenkomsten.

Evolva voorziet in de randvoorwaardelijke begeleiding en coördinatie van de community of practice.

Wil je meer weten over deze actieve vorm van kennisdeling aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier. 

Achtergrond informatie :

Tien stappen voor een succesvolle community of practice
Met werkplekleren het verschil maken

Log in